нагоре

Общи условия за пазаруване по електронен път от сайта на Импакто ЕООД

Съдържание:

1.    Конфиденциалност и използване на лични данни
2.    Съгласие за покупка
3.    Стартиране на покупка
4.    Промяна или отказ от поръчка
5.    Отказ от получаване на пратка
6.    Гаранционни условия и рекламация
7.    Допълнителни условия към гаранцията


1.    Конфиденциалност и използване на лични данни

Импакто ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента за уточняване на поръчка и начините за нейната доставка и заплащане (име, адрес и телефон за доставка, e-mail за получаване на фактура и гаранционна карта), издаване на фактура и гаранция за закупения продукт, както и за статистически цели (промоции и отстъпки при вече направени поръчки). 

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“) като влезете в профила си. 

Ако срещате затруднения или имате нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нас на имейл office@impacto.bg 

Вашите лични данни за поръчка, фактура и гаранционна карта се съхраняват в рамките на законоустановения период, след което биват автоматично изтривани.

Лични данни, споделяни с трети страни 

При кандидатстване за кредит, изпращане на пратка, личните Ви данни могат да бъдат споделени с трети страни с цел осъществяване на заявената услуга или продукт.

2.    Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Импакто ЕООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Импакто ЕООД и натискане на бутона „изпрати“. Приемайки общите условия, потребителят декларира, че е прочел и се е запознал с допълнителните материали и документация, уточняващи промоционални оферти, гаранционни условия и особености в гаранционната политика, както и такива, касаещи аксесоари и консумативи, когато такива са налични.

3.    Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

4.    Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на потвърждаването й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол се унищожава. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.

5.    Отказ от получаване на пратка

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Импакто ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката.

Импакто ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, съгласно ЗЗП чл. 50.

6.    Гаранционни условия и рекламация

Търговската гаранция от онлайн магазин www.impacto.bg се предоставя от Импакто ЕООД. За предявяване на рекламации: Пловдив, ул. "Лерин" 16Г. Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела "Гаранция" в описанието на всеки модел на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на модела. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи договора за продажба.

Търговската гаранция не влияе на правата на потребителите, произлизащи от ЗЗП (чл. 112-115):

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителяза решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на Импакто ЕООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Импакто ЕООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Импакто ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Импакто ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Гаранционните условия важат на територията на България с изключение на случаите, в които е изрично упоменато, че продуктът притежава международна гаранция и нейния период на давност.

Рекламацията се предявява пред служител на Импакто ЕООД или пред упълномощено от фирмата лице.

Рекламации относно закупени от Импакто ЕООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

ВАЖНО!

Импакто ЕООД не носи отговорност за изтрита информация и загубени данни, при извършване на ремонт или преинсталация на софтуер и операционна система.

7.    Допълнителни условия към гаранцията

Гаранционното обслужване се извършва  в сервиза на фирмата, с адрес ул.” Лерин“ 16Г или на място при клиента срещу съответното заплащане.

Забележка!

Включването към електрическата мрежа да става само чрез изправен и заземен (занулен) контакт тип “ШУКО”. Свързването с други устройства да става при изключено електрозахранване.

Условия на експлоатация 

  • Напрежение на ел.мрежа – 220V + 8%
  • Температура на въздуха  -- 14 – 36°C
  • Влажност на въздуха       -- 20 – 80%
  • Отсъствие на прах и агресивни примеси.

Гаранционният срок не тече през времето на престой на модула в сервиза за ремонт. 
Повреди, причинени от неправилно съхранение, експлоатация или транспортиране се отстраняват за сметка на купувача.

Гаранцията не важи в случаи, при които повредата е причинена  от:

  • работа при лоши условия;
  • опит за отстраняване на повредата от клиента;
  • ползване на некачествени консумативи;
  • поправки и промени, нанесени във фактурата и в гаранционната карта в последствие;
  • природни бедствия, кражби и др.

При гаранционна замяна на компонент, гаранционният срок на новия модул продължава гаранцията на заменения.
Гаранцията отпада, когато липсват или са нарушени фирмените гаранционни лепенки или стикери на производителя.
Гаранцията отпада при наличие на видими механични или електромеханични повреди (скъсани или изгорели писти; наранени, пукнати, счупени или обгорели компоненти) и при нарушен външен вид.
Гаранцията отпада при повреда, причинена от използването на софтуер, информационни носители, резервни части, аксесоари или консумативи, които не са доставени или одобрени от производителя.
С компютърните системи не е продаден софтуер, освен ако не е описан в гаранционната карта.